CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

Leave a Comment
CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
Cùng với việc phát triển đô thị hóa, vai trò và vị trí thiết yếu của chiếu sáng trong đời sống đô thị rất quan trọng. Nó không chỉ nói lên mức độ phát triển đô thị nói chung mà còn phản ánh chất lượng cuộc sống nói riêng. 
Chiếu sáng đô thị không chỉ có chức năng đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần cải thiện hình ảnh đô thị vào ban đêm và kéo dài thời gian hoạt động của thành phố. Bên cạnh đó, việc tổ chức chiếu sáng tốt sẽ góp phần tạo dựng và nhấn mạnh bản sắc văn hóa đô thị. một thành phố được tổ chức chiếu sáng tốt sẽ góp phần thỏa mãn thị hiếu của người dân, tạo dựng và quảng bá hình ảnh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị. Chính vì vậy, chiếu sáng được xem xét là một hợp phần quan trọng trong quy hoạch phát triển chung của mỗi đô thị.


Trong bối cảnh thực hiện tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước về lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Tốc độ phát triển của chiếu sáng đô thị trong những năm vừa qua có thể nói đã khá cao cả về quy mô chất lượng, tổng mức đầu tư. Cơ sở hạ tầng chiếu sang ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và đặc biệt là mỹ thuật.
Read More